Diplomski studij matematike

 

Upisna kvota

Upisna kvota u akademskoj 2017./2018. godini iznosi:

SVEUČILIŠNI STUDIJ

BROJ MJESTA
redoviti studenti izvanredni studenti strani državljani ukupno
Diplomski studij matematike 60 0 1 61
smjer Financijska matematika i statistika 30 0 1 31
smjer Matematika i računarstvo 30 0 0 30

 

Uvjeti upisa

 1. Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer Financijska matematika i statistika i smjer Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.

 2. Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-lista pristupnika na osnovi bodova dobivenih temeljem uspjeha na preddiplomskom sveučilišnom studiju, kako slijedi:

  Svaki predmet koji je ekvivalentan stručnom predmetu sa preddiplomskog sveučilišnog studija Matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donosi broj bodova koji je jednak dobivenoj ocjeni iz tog predmeta, pri čemu je moguće ostvariti najviše 125 bodova.

  Na osnovi posebnih aktivnosti i uspjeha i to:
  - Sudjelovanja na međunarodnom studentskom natjecanju iz matematike - 8 bodova
  - Primitka nagrade za uspješnost u studiranju - 7 bodova
  Primjenom ovog kriterija moguće je ostvariti najviše 15 bodova.

Termini upisa

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6.

Prijave se primaju: od 17. do 27. rujna 2017.

Uz prijavu treba priložiti:

 • rodni list,
 • uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom drugom završenom studiju,
 • službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju,
 • potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili primitku nagrade za uspješnost u studiranju,
 • ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak.

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi.

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa obavljat će se 29. rujna 2017.

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti potvrdu o uplati 480,00 kn na ime troškova upisa (450,00 kn troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kn projekti Studentskog zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i dvije fotografije.

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se "pomiče crta" i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi.