Konkretna matematika

M016 (2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Kolegij Konkretna matematika izborni je kolegij na drugoj godini diplomskog studija matematike - smjer Matematika i računarstvo. Cilj kolegija je upoznati studente s tehnikama operiranja s diskretnim objektima, analognim poznatim tehnikama za neprekidne objekte. Gradivo predmeta predstavlja kombinaciju kontinuirane i diskretne matematike. Tijekom predmeta će se isticati važnost za računarstvo, posebice u analizi algoritama. 

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Ivan Soldo po dogovoru

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. K. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics, Addison – Wesley, Boston, 2003.

 

DODATNA LITERATURA

  1. K. Graham, D.E. Knuth, O. Patashnik, Concrete Mathematics: a foundation for computer science, Addison – Wesley, Boston, 1994.
  2. D.E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms, Addison – Wesley, Boston, 1997.
  3. D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb, 2001.

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Konkretna matematika realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obaveno.
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA I VJEŽBE   četvrtkom od 8:00 do 12:00 predavaonica 23 

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela, a polaže se nakon odslušanih predavanja.

Prihvatljivi rezultati postignuti na kolokvijima, koje studenti pišu tijekom semestra, zamjenjuju pismeni dio ispita.

Studenti mogu utjecati na ocjenu tako da tijekom semestra pišu domaće zadaće.

 

RASPORED PISANJA KOLOKVIJA

  • Kolokvij 1: 21.4.2016., 9:00, P23
  • Kolokvij 2: 9.6.2016., 9:00, P23

 

PRIMJERI KOLOKVIJA

  • Kolokvij 1, ak.god 2015./2016. (pdf)  
  • Kolokvij 2, ak.god 2015./2016. (pdf)  

 

OBAVIJESTI

19.9.2016.  Pismeni ispit položio je Markovinović Eugen - 45 bodova, dovoljan (2). Ispiti se mogu pogledati 21.9.2016. u 11:00 u kabinetu 14. Tada će se obaviti i upis ocijena.

9.6.2016. Rezultati kolokvija (xlsx). Kolokviji se mogu pogledati 20.6.2016. u 9:00 u predavaonici 1.

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment