Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike

Nakon 7 godina izvođenja ovog studijskog programa na Odjelu za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ustanovili smo da su neophodne neke ispravke i dopune. U tom smislu poboljšali smo i razdvojili nekoliko postojećih obaveznih predmeta i uveli 5 novih predmeta koji dopunski podupiru najvažnije obavezne predmete kroz razne primjene i informatičke novine: Primjene diferencijalnog i integralnog računa I (IV. semestar, 1+2+0, 4 ECTS boda), Primjene diferencijalnog i integralnog računa II (VI. semestar , 1+2+0, 4 ECTS boda), Matematički alati (IV. semestar, 1+2+0, 4 ECTS boda), Grafovi (VII. semestar, 2+2+0, 5 ECTS bodova) i Statistički praktikum (VII. semestar, 1+2+1, 6 ECTS bodova). Također, uvedeno je 14 novih izbornih predmeta: Konveksni skupovi (3. godina, 1+0+1, 3 ECTS boda), Nejednakosti (3. godina, 1+1+0, 3 ECTS boda), Teorija odlučivanja (4. godina, 1+1+0, 4 ECTS boda), Financijska i aktuarska matematika (4. godina, 2+2+0, 5 ECTS bodova), Neeuklidska geometrija (4. godina, 2+1+0, 4 ECTS boda), Konkretna matematika (4. godina, 2+2+0, 5 ECTS bodova), Uvod u algebarsku topologiju (5. godina, 2+0+2, 6 ECTS bodova), Projektivna geometrija (5.godina, 2+1+0, 3 ECTS boda), Primjene diferencijalnog i integralnog računa I (2. godina, 1+2+0, 4 ECTS boda), Matematički alati (2. godina, 1+2+0, 4 ECTS boda), Primjene diferencijalnog i integralnog računa II (3. godina, 1+2+0, 4 ECTS boda), Grafovi (4. godina, 2+2+0, 5 ECTS bodova), Statistički praktikum (4. godina, 1+2+1, 6 ECTS bodova) i Utjecaj grada na regiju Slavonije i obrnuto (3. godina, 1+0+1, 3 ECTS boda). Osim toga u potrebnoj minimalnoj mjeri poboljšani su sadržaji i obnovljena literatura drugih predmeta.

Važno je napomenuti da ovim poboljšanjima nisu narušene kompetencije koje dobiva završeni student. Pokrivenost vlastitim kadrom na svim studijskim programima vrlo je visoka (64%). Svi vanjski suradnici su sa Sveučilišta u Osijeku.

Studijski program sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike većim je dijelom utemeljen na postojećem sveučilišnom studijskom programu sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike koji je sagrađen na osnovi vlastitih spoznaja o potrebi inoviranja i osuvremenjivanja nastavnih sadržaja, ali i na temelju brojnih kontakata i razgovora s kolegama iz drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta za vrijeme održavanja redovitog Matematičkog kolokvija te rezultatima analize uspješnosti studiranja i povratnih informacija dobivenih od naših diplomiranih studenata.

Sveučilišni nastavnički studij matematike i informatike Odjela za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku temelji se na studijskim programima poznatih hrvatskih, europskih i američkih sveučilišta. Program je sadržajno i kvalifikacijski potpuno usporediv sa:

Visoka razina usklađenosti ovog programa s razmatranim programima omogućit će protok studenata matematike između Sveučilišta u Osijeku i većine europskih sveučilišta

Nositelj / izvođač studija: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku / Odjel za matematiku

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: Magistar / magistra edukacije matematike i informatike (mag. educ. math. et inf.)

Trajanje studija: pet godina (deset semestara), pri čemu će kandidat sakupiti minimalno 300 ECTS bodova

Status studenta: redoviti studenti (30 redovitih studenata)

 

Uvjeti za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola i položena državna matura iz svakog od sljedeća tri predmeta: matematika na razini A, hrvatski jezik na razini A ili B i strani jezik na razini A ili B (prijava za upis za sve pristupnike izvodi se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija: petogodišnji sveučilišni integrirani nastavnički studij matematike i informatike organiziran je tako da polaznike osposobi za podučavanje matematike i informatike, rad s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te izvođenje nastave matematike i informatike u osnovnim i srednjim školama svih profila. S obzirom da suvremena škola u prvi plan nastavnog procesa stavlja povezivanje usvojenih znanja i razmišljanja, razvijanje vještina rješavanja problema te osposobljavanje za cjeloživotno obrazovanje, program studija temelji se na razvijanju tih općih kompetencija i kod budućih nastavnika.

U prve tri godine studija studenti usvajaju:

 • standardni program temeljnih matematičkih znanja (vidi popis predmeta) i
 • temeljna teorijska znanja iz informatike.

Također, razvijaju se sposobnosti:

 • praktične primjene stečenog teorijskog znanja iz matematike i informatike i
 • rješavanja problema uz pomoć matematičkih modela i računala.

Načinom izvođenja nastave razvijaju se:

 • sposobnosti učenja i sklonost znanstvenoistraživačkom radu
 • komunikacijske i prezentacijske sposobnosti.

Aktivno se primjenjuje stečeno poznavanje barem jednog stranog jezika u struci. Kroz četvrtu i petu godinu studija naglasak je stavljen na osposobljavanje studenata za prenošenje znanja, izvođenje nastave matematike i informatike i rad s djecom osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

U tom periodu studenti:

 • nadopunjuju matematička i informatička znanja te upoznaju osnove suvremenih pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih teorija, strategija i metoda (vidi popis predmeta);
 • usavršavaju vještine praktične primjene stečenog teorijskog znanja iz matematike i informatike;
 • osposobljavaju se za primjenu pedagoških, psiholoških, didaktičkih i metodičkih metoda u praksi;
 • prolaze praksu izvođenja nastave;
 • usavršavaju komunikacijske i prezentacijske vještine;
 • osposobljavaju se za iniciranje, organizaciju i provođenje istraživanja koja se odnose na nastavu i metode podučavanja matematike i informatike;
 • osposobljavaju se za integriranje znanja i znanstvenoistraživački rad.

 

Magistri edukacije matematike i informatike su nakon završetka ovog studija također osposobljeni i za obavljanje različitih poslova u gospodarstvu, državnoj upravi i javnom sektoru koji uključuju temeljna znanja iz područja matematike i informatike, sposobnost matematičkog modeliranja i rješavanja različitih problema (ne nužno matematičkih) korištenjem matematičkih modela i računala, poznavanje statistike, analitički način razmišljanja, sposobnost organizacije, analize i prezentacije podataka te upotrebu računala.

 

Način završetka studija: polaganje svih ispita, izrada diplomskog rada u kojemu je potrebno istražiti zadanu temu i sustavno je prezentirati u zadanom pisanom obliku te polaganje diplomskog ispita.