Analiza vremenskih nizova

M003 (2+0+2) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Analiza vremenskih nizova izvodi se u ljetnom semestru druge godine sveučilišnog diplomskog studija matematike kao obvezni kolegij na smjeru financijska matematika i statistika te kao izborni kolegij na smjeru industrijska i primijenjena matematika. Cilj kolegija je studente upoznati s osnovnim modelima iz teorije vremenskih nizova. Posebna pažnja se pridaje modelima vremenskih nizova koji su relevantni sa stanovišta ekonomije i financijske matematike. Dio nastave je posvećen praktičnoj primjeni ove teorije i analizi stvarnih vremenskih nizova. Kroz predavanja uvode se osnovni pojmovi i modeli. Posebno se ilustrira njihova korisnost i primjena. Kroz seminare studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku i osposobiti se za rješavanje konkretnih problema uz pomoć računala.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc. dr. sc. Danijel Grahovac vrijeme konzultacija

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. P. J. Brockwell, R. A.Davis, Introduction to time series and forecasting, Second edition, Springer Verlag,
  New York, 2002.
 2. P. J. Brockwell, R. A. Davis, Time series: theory and methods, Second edition, Springer Series in
  Statistics, Springer-Verlag, New York, 1991.
 3. J. D. Cryer, K-S. Chan, Time Series Analysis with applications in R, Fourth edition, Springer Verlag,
  New York, 2017.

 

RASPORED PREDAVANJA I SEMINARA

Izvedbeni program kolegija Analiza vremenskih nizova realizira se u četvrtom semestru Sveučilišnog diplomskog studija matematike, smjer financijska matematika i statistika, s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata seminara). 
 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA i SEMINARI  utorak 8:15 - 12:00  RP-1

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Predavanja i seminari su obavezni. Preduvjet za polaganje ispita je uspješno napravljen seminarski rad. Tijekom semestra bit će organizirana dva kolokvija. Uspješno položeni kolokviji i seminar osiguravaju konačnu ocjenu najviše dobar (3). Ocjena se može korigirati na usmenom ispitu pri čemu je moguće ostvariti višu konačnu ocjenu. Studenti koji ne polože kolokvije pristupaju direktno usmenom ispitu ukoliko su uspješno izradili seminar.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 

 • NASTAVNI MATERIJALI
NaslovMaterijali
1. Uvod u R  (pdf), (R-skripta), (podaci)
2. Vremenski nizovi u R-u (pdf), (R-skripta), (podaci), (pdf print)

 

 

 • DOMAĆE ZADAĆE

 

OBAVIJESTI

 • []

 • [15.1.2020.] Termini izlaganja seminara u zimskom roku su petak 31.1.2020. od 11:00 i srijeda 12.2.2020. od 9:00. Termini usmenih ispita u zimskom roku su utorak 4.2.2020. od 10:00 i utorak 18.2.2020. Izlazak na usmeni ispit potrebno je prijaviti slanjem maila na email adresu nastavnika.
 • [20.8.2019.] Izlaganja seminara održat će se 29.8.2019. i 12.9.2019. Usmeni ispiti održat će se 4.9.2019. i 18.9.2019. Izlazak na usmeni ispit treba prijaviti emailom.
 • [13.6.2019.] Rezultati kolokvija .
 • [24.5.2019.] Izlaganja seminara održat će se 17.6.2019. i 1.7.2019. Usmeni ispiti održat će se 19.6.2019. i 3.7.2019. Izlazak na usmeni ispit treba prijaviti emailom.
 • [24.5.2019.] Drugi kolokvij održat će se 11.6.2019. u 12:00 u D-2.
 • [24.4.2019.] Nastava se neće održati 6.5.2019. i 13.5.2019.
 • [15.4.2019.] Rezultati prvog kolokvija . (vidljivo nakon prijave)
 • [21.3.2019.] Prvi kolokvij održat će se u petak 12.4.2019. u 12:00 u D-2.
 • [21.3.2019.] Nadoknada predavanja održat će se u četvrtak 28.3.2019. od 8:15 do 12:00 u RP1.

 • [1.2.2019.] Izlazak na usmeni ispit potrebno je prijaviti slanjem maila na email adresu nastavnika.
 • [9.1.2019.] Termini izlaganja seminara u zimskom roku su srijeda 30.1.2019. od 8:30 i petak 8.2.2019. od 8:30. Termini usmenih ispita u zimskom roku su srijeda 6.2.2019. od 11:00 i srijeda 20.2.2019. od 11:00.
 • [25.8.2018.] Usmeni ispit 28.8.2018. održat će se u 11:00.
 • [21.8.2018.] Izlaganja seminara održat će se 3.9.2018. i 17.9.2018. Usmeni ispiti održat će se 28.8.2018., 6.9.2018. i 20.9.2018.
 • [9.7.2018.] Umjesto u utorak 10.7., usmeni ispit održat će se u petak 13.7.2018. u 8:00.
 • [21.6.2018.] Rezultati kolokvija . Studenti koji nisu položili kolokvije ispit polažu usmeno na rokovima objavljenim na web stranici. Prije izlaska na usmeni ispit treba izraditi i izložiti seminar u nekom od objavljenih termina. Studenti koji su položili kolokvije trebaju izraditi i izložiti seminar. Na izlaganju seminara formira se konačna ocjena. Za potvrdu ocjene iz kolokvija seminar mora kvalitetom odgovarati toj ocjeni. Ako je student zadovoljan ostvarenom ocjenom, onda nema usmenog ispita (odnosi se i na ocjene vrlo dobar i izvrstan). Ako student nije zadovoljan ocjenom, može izaći na usmeni ispit.
 • [21.5.2018.] Izlaganja seminara održat će se 27.6.2018. i 4.7.2018. Usmeni ispiti održat će se 3.7.2018. i 10.7.2018.
 • [21.5.2018.] Drugi kolokvij održat će se u utorak 19.6.2018. u 11:00 u D-2.
 • [26.4.2018.] Rezultati prvog kolokvija (korigirani, vidljivi nakon prijave).
 • [3.4.2018.] Prvi kolokvij održat će se u četvrtak 26.4.2018. u 10:00 u P-24.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment