Statistika

M045 (2+2+1) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Statistika se izvodi u ljetnom semestru prve godine diplomskog studija financijska matematika i statistika. Cilj predmeta je omogućiti studentima upoznavanje s osnovama matematičke statistike. Od studenata se očekuje da, na temelju ovog predmeta, razumiju metode statističkog zaključivanja i da se osposobe za njihovu pravilnu primjenu. Također, predviđeno je razvijenje vještina provođenja statističkih analiza na podacima.

 • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA prof. dr. sc. Mirta Benšić Vrijeme konzultacija
ASISTENT dr. sc. Ivan Papić Vrijeme konzultacija

 

 

OSNOVNA LITERATURA

 1. L. E. Bain and M. Engelhardt - Introduction to Probability and Mathematical statistics, BROOKS/COLE Cengage Learning, 1992.

DOPUNSKA LITERATURA

 1. R. Pruim, Foundations and Applications of Statistics. An Introduction Using R, AMS, Providence, Rhode Island, 2018.
 2. J.A. Rice, Mathematical Statistics and Data Analysis, Brooks/Cole, Cengage Learning, 2007.
 3. M. J. Crawley, The R Book, J. Wiley & Sons, 2007.
 4. K. Knight, Mathematical Statistics, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton-Washington, 1999.
 5. R. C. Mittelhammer, Mathematical statistics for economics and business, Springer, 1996.
 6. E. L. Lehman, Elements of Large-Sample Theory, Springer, 1999.
 7. E. L. Lehman, G. Casella, Theory of Point Estimation, Springer, 1998.
 8. J. E. Freund, Mathematical Statistics, Prentice Hall, 1992.

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Vidi raspored

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

 • rješavanje zadataka i osnove teorije polažu se  unutar dva kolokvija
 • vještina provođenja analiza korištenjem R-a provjerava se na trećem kolokviju
 • vrednuje se prezentacija seminara i pisani oblik seminara (moguće ocjene: izvrstan seminar, zadovoljavajući seminar, ponavljenje seminara)
 • završna provjera znanja je usmeni ispit na kojemu se formira konačna ocjena
 • Uvjet za pristupanje usmenom ispitu:
  • Najmanje 30 % na prva dva kolokvija ukupno
  • Najmanje 50% na trećem kolokviju
  • Izvrstan ili zadovoljavajući seminar
 • Formiranje ocjene: ako su postignute pozitivne ocjene na sva tri dijela, ukupna ocjena se formira počevši od ocjene usmenog ispita korekcijom u odnosu na postignute rezultate na ostalim dijelovima (+1,-1 ili 0)

SEMINAR

Upute za izradu seminara.

NASTAVNI MATERIJALI

 •  NASTAVNi MATERIJALI: VJEŽBE

 

OpisMaterijali
Eksponencijalna familija distribucija. Dovoljne statistike - minimalna dovoljnost i potpunost pdf
   
   
 • NASTAVNI MATERIJALI : PRAKTIKUM
OpisMaterijali
Baze podataka zip
Primijenjena statistika pdf
Distribucije ekstrema nb

  

OpisMaterijali
1. Uvod u R baze , R-skripta
2. Deskriptivna statistika  R-skripta 
3. Vjerojatnosne distribucije u R-u, simulacije i procjenitelji  R-skripta
4. Pouzdani intervali bazazadaci, R-skripta
5. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju i varijanci baze, zadaci, R-skripta

6. Testiranje statističkih hipoteza o proporciji i kvantilima

baze, zadaci, R-skripta
7. Testiranje hipoteza o distribuciji baze, zadaci, R-skripta
8. Testiranje statističkih hipoteza o očekivanju, varijanci i proporciji za dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaci , R-skripta
9. Testiranje hipoteza o nezavisnosti i homogenosti - hi-kvadrat test baze, zadaci, R-skripta
10. Zaključivanje o razlici dviju neprekidnih distribucija temeljeno na dva nezavisna slučajna uzorka baze, zadaciR-skripta
11. Zaključivanje temeljeno na dvama zavisnim uzorcima baze, zadaci, R-skripta
12. Mjere asocijacije i korelacije slučajnih varijabli baze, zadaciR-skripta

 Priprema kolokvija baza, baza.csv, priprema.docx, priprema_rjesenja.docx, priprema.r

Baza za kolokvij

PRIMJER KOLOKVIJA

  1. kolokvij 2. kolokvij
2013./2014. pdf pdf 

Baze za kolokvij

 

OBAVIJESTI

 

4.6.2019. Teme za usmeni ispit.

 

 

Usmeni ispiti

Studenti koji su ostvarili pravo pristupanja usmenom ispitu trebaju odabrati termin i  prijaviti svoj dolazak najkasnije 7 dana prije odabranog termina korištenjem poveznice navedene ispod ovog odjeljka. Termini su navedeni na istoj poveznici. Naglašavam da je potrebno prijaviti ispit i preko ISVU sustava da bih mogla upisati ocjenu.  Ukoliko je prijavljeno pristupanje usmenom uspitu za jedan termin, eventualnu ponovnu prijavu moguće je napraviti nakon  14 dana. 

 Poveznica za prijavu usmenih ispita 

 

 

 

 

 

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment