Print

Povijest matematike

M040 (2+0+0) + (2+0+0) - 6 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Povijest matematike izvodi se u zimskom i ljetnom semestru pete godine sveučilišnog nastavničkog studija matematike i informatike. Kolegij upoznaje studente s razvojem glavnih matematičkih ideja kroz povijest. Time se postiže poznavanje niza primjera korisnih za budući rad nastavnika matematike, kao i za njihovu opću kulturu i mogućnost komunikacije s drugim strukama. Također, upoznava se s vezama matematike s drugim strukama i društvenim razvojem, te provodi se ponavljanje već upoznatog matematičkog gradiva. U zimskom semestru obrađuje se razdoblje do uključivši renesanse u uglavnom kronološkom redoslijedu. U ljetnom semestru obrađuje se novovjeka matematika prema razvoju pojedinih matematičkih disciplina. 


                Konzultacije:
VODITELJ KOLEGIJA izv.prof.dr.sc. Tomislav Marošević  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (srijedom u 11:30 i po dogovoru).

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. F. M. Brueckler: Povijest matematike I, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2007.                                               
  2. F. M. Brueckler: Povijest matematike II, Odjel za matematiku Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, 2010.

DODATNA LITERATURA

  1. Ž. Dadić: Razvoj matematike. Ideje i metode egzaktnih znanosti u njihovu povijesnom razvoju, Školska knjiga, Zagreb, 1975.
  2. Z. Šikić, Kako je stvarana novovjekovna matematika, Školska knjiga Zagreb, 1989. 
  3. Š. Znam i dr., Pogled u povijest matematike, Tehnička knjiga Zagreb, 1989.
  4. The MacTutor History of Mathematics Archives: http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ 
  5. S.Anglin, J.Lambek: The Heritage of Thales, Springer Verlag, Berlin, 1995.
  6. D.E.Smith: History of Mathematics - Vol. I, Dover, New York, 1958.
  7. D.E.Smith: History of Mathematics - Vol. II, Dover, New York, 1953.

 

RASPORED PREDAVANJA 

Izvedbeni program kolegija Povijest matematike ostvaruje se fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja). Predavanja su obvezna. 

 TERMINPREDAVAONICA
PREDAVANJA  srijeda, 10:00-12:00         D6

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom akademske godine student može napisati i u okviru nastavnih termina održati jedan seminarski rad na danu temu. Održani seminar utječe na konačnu ocjenu. Također, studenti mogu polagati kolokvije koji nisu obvezni. Kolokvij 1 uključuje gradivo predavano u zimskom semestru i provodi se u veljači u okviru zimskog ispitnog roka. Kolokvij 2 uključuje gradivo predavano u ljetnom semestru, te se provodi u lipnju i srpnju u okviru redovitog ispitnog roka. Pozitivno ocijenjeni kolokviji mogu zamijeniti dijelom ili potpuno usmeni ispit. Nakon odslušanih predavanja provodi se  pisani i usmeni dio ispita.

PISMENI ISPIT

Pismeni ispit obvezan je za studente koji nisu položili kolegij preko kolokvija.

USMENI ISPIT

Usmeni ispit je obvezan za sve studente koji kolegij polažu preko pismenog ispita. Na usmenom ispitu se, u ovisnosti od ocjene s pismenog ispita, formira konačna ocjena. 

U akademskoj godini 2018./2019. pisani kolokvij I i pisani kolokvij II imaju po 100 bodova,  pri čemu je minimalni prag jednog kolokvija 40 boda, te se gleda srednja vrijednost tih kolokvija. Zatim, dio bodova se može još dodati za redovito pohađanje nastave.

Ocjene su sljedeće:  40-54% dovoljan;  55-69% dobar; 70-84% vrlo dobar;  85-100% izvrstan.

 

NASTAVNI MATERIJALI

    Dvije knjige osnovne literature dostupne su u elektroničkom obliku na sljedećoj poveznici:              

                 F_M_Brueckler_Povijest_matematike     

   

   NASTAVNI MATERIJALI ZA SAMOSTALNO UČENJE: 

   

   3)  1.IV.2020.   - Naputak za studente za 1. travnja 2020.: 

   3a)  Pročitajte i proučite sljedeći tekst iz knjige F.M. Brueckler: Povijest matematike 2  (koja je dostupna u pdf obliku             na  gornjoj poveznici na web strani Odjela za matematiku):

       2.4 Aksiomatizacija teorije vjerojatnosti (str. 75-78);  3. Razvoj geometrije, 3.1 Otkriće projektivne i   nacrtne geometrije (str. 79-86) .

    3b)  Povezano s gornjim gradivom 3a),  iz popisa Pitanja za kolokvij II iz Povijesti matematike II, možete promotriti                 pitanja pod rednim brojem od 29. do 33., te odgovoriti na njih.

    3cTakođer, ako želite kao nadopunu gornjeg teksta, možete potražiti i pročitati  odgovarajuće vezane dijelove s tom temom na web strani navedenoj u Dodatnoj literaturi pod 4. The MacTutor History of Mathematics Archives. 

   2)  25.III.2020.   - Naputak za studente za 25. ožujka 2020.: 

   2a)  Pročitajte i proučite sljedeći tekst iz knjige F.M. Brueckler: Povijest matematike 2  (koja je dostupna u pdf obliku             na  gornjoj poveznici na web strani Odjela za matematiku):

       Podpoglavlja: 2.2 Formaliziranje teorije vjerojatnosti (str. 62-73), 2.3 Nastanak statistike (str. 73-75) .

   2b)   Povezano s gornjim gradivom 2a),  iz popisa Pitanja za kolokvij II iz Povijesti matematike II, možete promotriti                 pitanja pod rednim brojem od 23. do 28., te odgovoriti na njih. 

   1)  18.III.2020.  NASTAVA NA DALJINU  18. ožujka 2020. - Naputak za studente (nastavak od prošlih predavanja):  

       1a)  Pročitajte i proučite sljedeći tekst iz knjige F.M. Brueckler: Povijest matematike 2  (koja je dostupna u pdf obliku  na gornjoj poveznici na web strani Odjela za matematiku):

       Poglavlje 2  Razvoj teorije vjerojatnosti, 2.1 Nastanak kombinatorne teorije vjerojatnosti (str. 45-62).

      1b) Također, ako želite kao nadopunu gornjeg teksta, možete potražiti i pročitati  odgovarajuće vezane dijelove s tom temom na web strani navedenoj u Dodatnoj literaturi pod 4. The MacTutor History of Mathematics Archives.