Metode numeričke matematike

M033(2+2+0) - 5 ECTS bodova

 

OSNOVNE INFORMACIJE

Metode numeričke matematike izvode se u ljetnjem semestru treće godine sveučilišnog preddiplomskog studija matematike. Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim idejama i metodama numeričke linearne algebre koje se koriste pri rješavanju linearnih sustava, problema najmanjih kvadrata, problema svojstvenih i singularnih vrijednosti. Kroz predavanja će se na neformalan način ilustrirati problemi punih i rijetkih matrica, te će biti istaknuti problemi zaokruživanja brojeva, matrične faktorizacije, te izbor odgovarajućih algoritama pri rješavanju problema u primjenama. Na vježbama studenti trebaju savladati odgovarajuću tehniku te se osposobiti za rješavanje konkretnih problema upotrebom gotovih programskih paketa ili vlastitih programa.

  • Sadržaj kolegija možete dohvatiti na sljedećem linku (pdf).

 NASTAVNIKKONZULTACIJE
VODITELJ KOLEGIJA doc.dr.sc. Suzana Miodragović srijedom u 11h
ASISTENT Matea Puvača po dogovoru 
DEMONSTRATOR    

 

OSNOVNA LITERATURA

  1. Ninoslav Truhar; Numerička linearna algebra; Osijek : Odjel za matematiku, Svučilišta J. J. Strosmayera u Osijeku, 2010. (pdf)
  2. G.Golub, C.F.Van Loan, Matrix Computations, Johns Hopkins Univ Pr., 3rd edition, 1996. 
  3. R.Scitovski, Numerička  matematika, Odjel za matematiku, Sveučilište u Osijeku, Osijek, 1999.(pdf)

 

RASPORED PREDAVANJA I VJEŽBI

Izvedbeni program kolegija Numerička linearna algebra realizira se s fondom od 60 sati (tjedno 2 sata predavanja i 2 sata vježbi). Pohađanje predavanja i vježbi je obavezno.

 TERMINPREDAVAONICA

PREDAVANJA

srijedom 14:00-17:00h  D-3

VJEŽBE

   

 

   

DEMONSTRATURE

   

 

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Tijekom semestra putem kolokvija redovito se provjerava znanje studenata. Nakon odslušanih predavanja i obavljenih vježbi polaže se ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dijela.

KOLOKVIJI

Ispit se može položiti putem 3 kolokvija od kojih svaki vrijedi po 100 bodova. Kolokviji se dijele na teoriju i zadatke (40 i 60 bodova). Na svakom kolokviju bodovni prag je 10 bodova iz teorije i 20 bodova iz zadataka. Studenti, koji na kolokvijima ukupno ostvare barem 48 bodova (odnosno 40% od ukupnog broja bodova) iz teorije i 90 bodova (odnonso 50% od ukupnog broja bodova) iz zadataka te zadovoljavaje bodovne pragove, položili su ispit sa maksimalnom ocjenom dobar. Studentima će biti omogućen izlazak na jedan popravni kolokvij, na kojem će moći skupiti maksimalno 70 bodova.

 

PISMENI ISPIT

Studenti koji nisu položili pismeni dio ispita preko kolokvija, prije pristupanja usmenom ispitu trebaju najprije položiti pismeni dio ispita.

  • Na pismenom ispitu prag za prolaz je 45%.
  • Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit.
  • Prije izlaska na usmeni ispit potrebno je imati položen Matlab (Matlab se smatra položenim ako student ima najmanje 20 bodova iz zadataka na 3. kolokviju ili ako riješi zadatak iz Matlaba u predviđenom terminu).

USMENI ISPIT

  • Studenti koji polože pismeni ispit mogu pristupiti na usmeni ispit u jednom od naredna dva termina za usmeni ispit.
  • Za ocjenu dovoljan ili dobar studenti nisu obavezni na usmenom ispitu znati dokaze sljedećih teorema: Teorem 4.1., Teorem 5.1., Teorem 5.6 i Teorem 7.2.

 

NASTAVNI MATERIJALI

 PRIMJERI KOLOKVIJA

PRIMJERI PISMENIH ISPITA

 

OBAVIJESTI

Da biste vidjeli obavijesti, morate biti prijavljeni.

You are not authorised to post comments.

Comments powered by CComment